Agrárközélet
Agrárközélet

Módosult a termelői csoportok elismeréséről szóló rendelet

Módosult a termelői csoportok elismeréséről szóló rendelet

NAK

Változott a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet. A változásokat a NAK alábbiakban foglalja össze.

1. A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása értelmében termelői csoport tagjára vonatkozó kötelezettségvállalások a 4.§-ból átkerültek a 1.§. (3) bekezdésébe. A kötelezettségek nem változtak.

2. A termelői csoportként történő elismerés feltételeiben történt módosítások:

– Új szabály, hogy a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre, a 22/2019 (V.31.) AM rendelet alapján igénybe vett támogatás is az árbevétel részét képezi. [3.§ (2) bekezdés]
– A módosítás értelmében, az alapszabályban az eredmények felosztásának módját a beszállított termékek értékének arányával összhangban rögzíteni kell. [4.§. (2) bekezdés b) pont].
– A módosítással lehetővé vált, hogy a termelői csoport választott tisztségviselője (beleértve az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjait) a termelői csoport jogi személy tagjának képviselője is lehet. [4.§. (2) bekezdés d) pont].
– Törlésre került a 4.§ (2) bekezdés e) pontja. Így az alapszabályban nem kötelező rögzíteni a személyes közreműködés (termékértékesítés) hiányában a tagság megszüntetésére vonatkozó részletszabályokat.
– Új előírás, hogy, ha a termelői csoport és kereskedelmi partnere között bármilyen szinten tulajdonosi összefonódás van, úgy az árbevételt is generáló üzleti tranzakciókat az évenként kötelezően előírt beszámolóban, külön írásos indoklással kell alátámasztani. Az indoklásban igazolni kell, hogy a tranzakció piaci viszonyok között valósult meg. [4.§. (3) bekezdés]

– Az üzleti tervvel szemben támasztott elvárások kiegészültek:

  • Az értékesítési tevékenységet az üzleti tervben részletesen kell bemutatni, különös figyelemmel az értékesítés irányára, a módszerére és a kereskedelmi partnerek pontos megnevezésére. [5.§. (2) bekezdés c) pont].
  • Új elemként a termelői csoport megalakulásának köszönhető termelői koncentráció javulás is bemutatásra kell, hogy kerüljön az üzleti tervben, figyelembe véve a tagkör, a földrajzi elhelyezkedés és a termelés sajátosságait. [5.§. (2) bekezdés d) pont]
  • A rendelet 2.§.-ban meghatározott célok elérését, valamint az 1305/2013/EU rendelet 5. cikke szerinti prioritásokat célzó megvalósítandó intézkedések, beruházások és fejlesztések részletes, időrendi táblázattal kiegészített bemutatása szükséges az üzleti tervben. [5.§. (2) bekezdés e) pont]
  • Új elemként azt is be kell mutatni, hogy a tervezett intézkedések, beruházások és fejlesztések miként szolgálják a teljes tagság érdekeit, figyelembe véve kapacitásbeli és földrajzi szempontokat is. [5. §. (2) bekezdés g) pont]
  • Az üzleti tervhez kapcsolódó adatlapok is módosultak, kibővültek. Az „A” és „B” adatlap a tagi nyilvántartást, a „C” adatlap árbevételének, értékesítésének nyilvántartását, a „D” a tagi értékesítés nyilvántartását szolgálja. [5. §. (2) h)-j) pontok]. Az adatlapok a korábbitól eltérően nem a rendelet mellékleteként, hanem az agrárpolitikáért felelős minisztérium honlapján elérhetőek.

3. A termelői csoportként történő elismerésben történt módosítások:

– Az elismerési kérelemhez a módosított adatlapokat kell benyújtani, valamint a módosított adatlapokkal összhangba hozott nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az elismerést kérelmező vállalja a tagi szinten elkülönített könyvelést az egyértelmű nyilvántartatás érdekében.
– Az elismerés visszavonása iránti kérelemről – ugyanúgy, mint az elismerés iránti kérelemről – a miniszter dönt. [6.§. (4) bekezdés]
– Amennyiben az elismerési kérelem hiányos tartalommal kerül benyújtásra, úgy hiánypótlásra egy alkalommal, 30 napos határidővel van lehetőség. [6.§. (8) bekezdés]
– Új szabály, hogy az üzleti terv végrehajtásáról évente részletes szöveges értékelést kell készíteni, melyet a tárgyévet követő május 31-ig kell elküldeni elektronikusan a miniszternek. A határidő elmulasztása esetén egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, 15 napos határidővel. Eredménytelen hiánypótlás esetén az elismerés visszavonásra kerül. [6/A.§. (1) bekezdés]
– Az üzleti terv módosítására vonatkozó változások:

o Új elem a változás-bejelentés, amely ütemezést, költségvetést érintő változásokra vonatkozhat. Változás-bejelentésre egyszerűsített eljárásrend keretében, évente egy alkalommal, az üzleti terv megvalósulásának szöveges értékelésével egyidejűleg van lehetőség. [6/A.§. (2) bekezdés] A változást formanyomtatványon rögzítve, elektronikus úton, a minisztérium honlapján közzétett tcs@fm.gov.hu email címen lehet benyújtani.
Ütemezést érintő változásnak minősül: intézkedés, beruházás, fejlesztés üzleti tervben meghatározott megvalósulási időpontjának változása.
Költségvetést érintő változásnak minősül: intézkedés, beruházás és fejlesztés bekerülési költségének az üzleti tervhez képest történő változása.
o Üzleti terv módosítására továbbra is van lehetőség. Módosításnak a fentieket meghaladó változtatások minősülnek, amennyiben nem veszélyeztetik azokat a – rendeletben már korábban rögzített – célokat, melyeket a termelői csoportnak gazdasági tevékenysége során meg kell valósítania. Módosításra az üzleti terv elfogadását követő első négy évben összesen 2 alkalommal van lehetőség. A módosítási kérelmet szintén a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon, elektronikusan lehet benyújtani. [6/A.§. (3) bekezdés]

4. Ellenőrzésre és jelentéstételi kötelezettségre vonatkozó módosítások [7.§.]:

– A jelentéstételi kötelezettségnek a – rendeletmódosítással összhangban – módosult adatlapok benyújtásával a korábbi eljárásrend és hiánypótlási rend, valamint határidő (tárgyévet követő május 31.) szerint kell eleget tenni. A benyújtandó dokumentumok a felelős minisztérium honlapján érhetőek el.
– A termelői csoportra vonatkozó cégadatokban, alapszabályban bekövetkezett változásokról – kiemelve az eredeti állapotot és a változásokat – az üzleti terv szöveges értékelésével egyidejűleg, elektronikusan kell tájékoztatni a minisztert.
– Elektronikus levelezésre a minisztérium honlapján közzétett elektronikus levélcím használandó.

A rendeletmódosítás a kihirdetést, 2019. május 31.-t követő 5. napon, azaz 2019. június 5-én lépett hatályba.

Határon átívelő, a vízgazdálkodást segítő monitoringrendszert alakítottak ki

2019. szeptember 21. 13:16

A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási jelenségek okozta kockázatok mérséklését segítő monitoringrendszert alakítottak ki uniós támogatással a Dél-Alföldön és Vajdaságban.

Megkezdődött a cukorrépa-feldolgozási kampány Kaposváron

2019. szeptember 21. 11:03

Az egyetlen magyarországi cukorgyár szeptember 25-től, várhatóan 100 napon át, átlagosan napi 7200 tonna cukorrépa feldolgozását tervezi.

Agrárlogisztikai központ és hűtőház épült Nemesvámoson

2019. szeptember 21. 09:33

A beruházás célja, hogy minél több, helyben termelt alapanyagot tároljanak és dolgozzanak fel.

Stratégiai megállapodást írt alá a Nébih és a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület

2019. szeptember 20. 13:33

A kooperáció főként a kereskedelmi kapcsolatok kialakításában és a folyamatos szakmai információcsere területén jelenthet előrelépést.

5,5 milliárd forint támogatás a termelői csoportok működésére

2018. április 5. 16:10

A Vidékfejlesztési program keretében újabb, mintegy 5,5 milliárd forint odaítéléséről döntött a Miniszterelnökség, a támogatásból 38 termelői csoport részesülhet.

Változott a termelői csoportok elismerési rendszere

2017. június 14. 10:45

Szűk két évvel a megjelenése után több ponton módosult a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015 (VII. 22.) FM rendelet.

Határszemle - Termelői csoportok, terménypiaci kilátások, hírek a határból (TERKA információ)

2017. május 9. 10:54

A TERKA (TERmény KerekAsztal) önkéntes gazdatársulás tagjai havonta találkoznak szakmai információcsere céljából.

A közös sertésértékesítés ösztönzése a cél

2017. május 2. 14:26

A minisztérium egy rendeletmódosítással a sertéstermelői csoportok helyzetét könnyítette meg.