Agrártámogatások
Agrártámogatások

Fontos információk a 2019-es anyajuhtartási támogatás igényléséről

Fontos információk a 2019-es anyajuhtartási támogatás igényléséről

NAK

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben három jogcímen kaphatnak támogatást a juhtenyésztők, juhtartók. Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás keretében: anyajuhtartás-támogatásként állategyedenként, termeléshez kötötten, kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatásként termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján, valamint termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás-támogatásként.

Az átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatás esetén az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az adott támogatási évben az átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatás megállapítható, illetve kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a mezőgazdasági termelőt megillető, nyilvántartott támogatási jogosultságok összege. A 2019. évre az ügyfél rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számát a Magyar Államkincstár (MÁK) által kiadott, 2018. évi támogatási határozat tartalmazza.

Az átmeneti nemzeti anyajuhtartásra benyújtott kérelem egyben jogosultság iránti kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Ebben az esetben az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) nem kell külön kérelmet benyújtani.

A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatás esetén a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultságát az egyéni történelmi bázisa alapján határozzák meg, így ez a kiegészítő támogatás csak a termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás megállapításához alapul szolgáló jogosult állatlétszámig vehető igénybe.

Az átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatás és a termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás-támogatás igénybe vételének feltételei hasonlóak, miszerint a kérelmezett állatokat az ENAR nyilvántartásba – figyelemmel a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (Juh ENAR) rendelet szerinti bejelentési határidőkre is – be kell kerülniük, és azoknak a birtokon tartás végéig az ENAR nyilvántartásban szerepelniük kell. Továbbá a kérelmezőnek legkésőbb a kérelem benyújtásának napjától a birtokon tartás végéig a Tenyészet Információs Rendszerben a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként kell szerepelnie. A birtokon tartási kötelezettség mindkét támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények nélkül nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően 100. napig áll fenn.

A mezőgazdasági termelőnek gondoskodni kell továbbá az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használni a nőivarú állomány fedeztetésére. Valamint köteles biztosítani a tenyészetében tartott állatállománynak Juh ENAR szerinti tartós jelölését, folyamatos nyilvántartását és az adatok bejelentését, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is.

A kérelmet benyújtó termelőnek a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSz), illetve annak megbízottja által kiállított – a támogatási évre vonatkozó – K1350 instruktori igazolással kell alátámasztani a tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak betartását, továbbá azt, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre, valamint, hogy a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölés és folyamatos nyilvántartás vezetési kötelezettségének eleget tesz. A Kincstár által közzétett formanyomtatványt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a kérelem mellékleteként kell benyújtani.

A két támogatási jogcím közötti eltérés, hogy a termeléshez kötött támogatás esetében a minimális támogatható egyedszám egy darab és nincs kiosztva jogosultság, az átmeneti nemzeti támogatás esetében ez a szám 10 darab, mely az egyéni támogatási felső határ mértékéig vehető igénybe. Az átmeneti nemzeti támogatás esetében az egyéni támogatási felső határt meghaladó állatlétszámhoz az országos tartalékból kerül kiosztásra jogosultság.

A 2019. évi anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti és uniós közvetlen támogatására irányuló támogatási kérelmet szankciómentes benyújtására 2019. február 1. és március 20. között van lehetőség. Késedelmes benyújtás (2019. március 20-a utáni) esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökken. A 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás (2019. április 14-e utáni) beadás esetén a kérelmet visszautasítják.

A 2019-re vonatkozó elektronikus kérelmek benyújtását megelőzően a NAK javasolja, hogy a Kincstár honlapján elérhető, a 2019-es támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló 2/2019. (I. 22.) számú kincstári közleményt tekintsék át, mely közlemény részletes tájékoztatást ad a 2019. évi támogatások igénybevételének feltételeiről, segítséget nyújt a kérelembenyújtás és a kitöltés kérdéseiben, továbbá aktualizálja a közleményben rendszeresített K1350 Instruktori Igazolás elnevezésű nyomtatványt.

Az elektronikus kérelem benyújtásához ajánlott a Kincstár honlapján elérhető kitöltési útmutató megfelelő lépéseinek betartása. A meghatalmazottak útján elektronikusan benyújtott kérelmek igénylő általi papír alapú ellenjegyzésekor nem szabad elmulasztani az adatok helyességének ellenőrzését, mind az azonosító és személyes, mind pedig az állatlétszám adatok tekintetében.

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy az nyilvántartási rendszerben szereplő adataik naprakészek legyenek, és tegyenek eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeiknek is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.

Fontos határidő közeleg a fiatal gazdák számára!

A következő időszakban, március 1-31. között nyílik lehetőség a megítélt támogatási összeg maradék 10%-nak igénylésére, természetesen csak bizonyos feltételek teljesülése mellett.

25 ezer euróra emelik a termelőknek nyújtható nemzeti támogatás maximumát

Az új uniós állami támogatási szabályok megnövelik a maximális összeget, amelyet a nemzeti hatóságok a bizottság előzetes jóváhagyása nélkül kiutalhatnak a termelőknek.

Egyszerűbben igényelhető támogatás a szőlőültetvényeket veszélyeztető kártevők ellen

A támogatás igénylése ettől az évtől egyszerűsödik. A megelőzéshez, valamint a betegség felszámolásához a szőlőtermelő vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe a kijuttatott növényvédőszer vételárának 75%-a erejéig.

Támogatják a szőlőkabóca elleni megelőző védekezést

A támogatás mértéke legfeljebb 12 000 Ft/ha azzal, hogy a támogatás szőlőtermelőnként nem haladhatja meg a 240 000 forintot.

Változott a fiatal gazda pályázat felhívása

Február 22-én jelent meg a „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás legfrissebb módosítása.

2018. február 25. 15:37

Eddig több mint 4700 kertészeti beruházási kérelmet támogatott a Miniszterelnökség

Mintegy 98 milliárd forint támogatás felhasználásával valósulhatnak meg kertészeti fejlesztések az országban.

2018. március 9. 09:02

Május 1-től igényelhető a fűszerpaprika-termelők de minimis támogatása

Vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhető a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

2018. április 18. 07:20

A magyar mezőgazdaság kibocsátása brutális lejtmenetben van

Jelenleg a magyar mezőgazdaságot a támogatások tartják életben, ami nélkül működésképtelen lenne - jelentette ki a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója.

2018. május 29. 12:56