A kért oldal néhány másodpercen belül betöltődik.

Hirdetés átugrása (X)
A 2017-es átfogó Erdőtörvény módosítás – az erdőgazdálkodás és az erdő használatára vonatkozó szabályok változásáról dióhéjban

Az erdőről, erdő védelméről és erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény átfogó módosítása 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba. Az Erdőtörvény majdnem felét érintette a módosítás, így az erdőgazdálkodók, erdőtulajdonosok és természetesen a jogosult erdészeti szakszemélyzet is sok változásra készülhettek – készülhetnek – fel. Jelen összefoglaló természetesen nem alkalmas arra, hogy teljes terjedelmében áttekintsük a módosításokat, de egy kis ízelítőként szolgálhat az érintettek számára.
A módosításokat mindenképpen érdemes tüzetesen átolvasni, vagy egyéb módon információkat szerezni, mert az új szabályokat minden, 2017. szeptember 1-je után megindított eljárásban alkalmazni kell, tehát nem a szerződések vagy okiratok kelte az irányadó az elbírálás során, hanem a kérelem hatósághoz történő beérkezésének az időpontja. Ez egyes esetekben, például korábban megkötött haszonbérleti szerződések esetében gondot okozhat.
Jó hír, hogy néhány eljárás tekintetében eltörölték az eljárási díjat, ezek: az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból történő törlése, az erdőgazdálkodói nyilvántartás adatainak módosítása, az erdő rendeltetésének megállapítása vagy törlése, az erdő üzemmódjának módosítása, az erdőterv módosítása, a szabad rendelkezésű erdő átminősítése. Így – végre – az erdők földhasználati nyilvántartása is ingyenes lett, csakúgy, mint az összes többi termőföldé.
Több esetben egyszerűsítették az eljárásokat, így például – a teljesség igénye nélkül – nem kell külön erdőterv módosítási eljárást indítani, ha egyéb részleten vagy bejelentett erdőkár miatt az erdőrészlet faállományának maximum 10%-át érintő egészségügyi fakitermelésre kerül sor. Az ilyen termelést erdőgazdálkodási éves tevékenység bejelentésének tudomásul vétele esetén, el lehet majd végezni. Ne felejtsük el azonban értelmezni a jogszabályt és a feltételeket – ez esetben a károsodást az éves tevékenység előtt be kell jelenteni. Szintén nem kell külön erdőterv módosítási eljárásban kezdeményezni a természetszerű és származék erdőben az intenzíven terjedő fafajok egyéb termelési előírás szerepeltetését ahhoz, hogy ezen fafajokat kitermeljük, a tevékenység éves tevékenység bejelentési eljárással lesz végrehajtható. Természetesen ezen eljárások a jogosult erdészeti szakszemélyzet aktív és felelős közreműködését igénylik a kezdettől a végrehajtásuk bejelentéséig. Amennyiben 2017. szeptember 1-je után erdőtervi előírás módosítási eljárást kezdeményez az erdőgazdálkodó és a kérelemben nyilatkozik az engedélyezés esetére az engedélyezett tevékenység tárgyévi végrehajtásról, akkor már nem kell külön éves tevékenység bejelentést tenni. Azonban itt is fontos, hogy erről nyilatkozni kell már a kérelemben, valamint az engedélyt a kérelemnek megfelelően kell, hogy engedélyezzék, illetve, ha az erdőterv módosítási kérelmet még 2017. szeptember 1. előtt adtuk be, ezt a szabályt még nem lehet alkalmazni, ebben az esetben még szükséges az éves tevékenység bejelentése. Az erdőtervi előírás módosításához továbbra is szükséges a tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított egyszerű többségének – ha egy tulajdonos a tulajdoni hányadok több mint felével rendelkezik, vagy a kisebbségben maradt tulajdonosok közül a három legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező személy együttesen az összes tulajdoni hányad egyharmadát meghaladó részével rendelkezik, akkor kétharmad részének – közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata. Ezt a nyilatkozatot már a kérelemhez be kell nyújtani!

A módosítás alapjaiban változtatta meg a közös tulajdonú erdők használati szabályait

A közös tulajdonú erdőkben az elsődleges módja a földhasználat rendezésének az a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv) szerinti használati rend kialakítása lett. Ezt többféleképpen is megteheti a tulajdonközösség. Akár a teljes földrészletet egy tulajdonjoggal nem rendelkező ún. harmadik személy használatába adhatják – haszonbér, felesbérlet vagy szívességi földhasználat útján –, ebben az esetben a használati rend kialakítását maga a földhasználati szerződés tartalmazza. A teljes földrészletet egységesen valamelyik tulajdonostárs használatába adhatják többlethasználati megállapodás útján.
Ugyanakkor a módosítással lehetővé tették olyan használati rend kialakítását a közös tulajdonú erdőterületeken, amelyben az erdő használatát a tulajdonostársak egymás között megosztják. Ebben az esetben 30 méternél keskenyebb vagy egy hektárnál kisebb kiterjedésű használati terület nem alakítható ki, azonban több tulajdonostársra jutó területrész egyben is kijelölhető. Az így kialakított önálló erdőgazdálkodási egységekben a területre kijelölt tulajdonostárs önállóan bejegyezhető, mint erdőgazdálkodó, illetve ezen önálló erdőgazdálkodási egység használatba adásáról 3. személy részére önállóan dönthet. Azonban a kialakított egységek már tovább nem oszthatóak és a bejegyzést követően a kialakított használati rend már csak a tulajdonosi közösség egyhangú döntésével módosíthatóak.
A használati megosztás Országos Erdőállomány Adattárban történő bejegyzéséhez – a megállapodás keltétől számított 30 napnál nem régebbi hiteles földnyilvántartási térképen egyértelműen jelölt használati megosztáson túl – szükségesek még a kialakított önálló erdőgazdálkodási egység(ek) tekintetében a változás utáni állapotra vonatkozó megváltozott adatokat erdőrészlet leíró lap nyomtatványon rögzítve az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi kérelméhez csatolni. Ezen kívül – mivel a használati megosztás az erdészeti nyilvántartási térképet érintő változása leírólaphoz mellékelni kell a változás utáni állapotot ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát, az új térképi vonalak töréspontjainak EOV (egységes országos vetület) szerinti koordinátáit, valamint a változással érintett erdőrészletekre vonatkozóan készített erdőtervi terület-kimutatást. Mindezeket a dokumentumokat a jogosult erdészeti szakszemélyzet készíti el és az ő ellenjegyzésével érvényesek (153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet 21§ (3)-(4) bek.).
Az Erdőtörvény módosításának hatályba lépésével megváltozott az 1996 óta megszokott társult erdőgazdálkodás fogalma. Szeptember 1. után a közös tulajdonú erdőket elsősorban használatba kell venni vagy adni a Földforgalmi törvény és a Fétv szerinti jogcímeken a módosított Erdőtörvény figyelembe vételével – azaz nincs használati rend vagy földhasználati szerződés, és ahol nem kerül az ilyen módon földhasználat bejegyzésre az erdészeti hatóságnál, ott erdőbirtokossági társulat alapításával vagy erdőkezelésbe adás útján társult erdőgazdálkodást kötelesek megvalósítani a tulajdonközösségek (Evt 20/A§ (3)bek.).
Az erdőkezelésre vonatkozó részletszabályokat, az erdőkezelő névjegyzékbe kerülésének szabályait várhatóan 2017 decemberére dolgozzák ki.
A módosítást követően haszonbérleti szerződés továbbra is köthető erdőkre, és az Erdőtörvény továbbra is tartalmaz eltérő szabályokat az időtartam, a haszonbér megállapítása és a fizetési időszak tekintetében, de az eddig megszokott speciális haszonbérletfajta, az erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés a továbbiakban nem köthető. A teljes erdőterület haszonbérbe adásához közös tulajdonú erdő esetében mostantól egyhangú döntés szükséges azzal, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonos, a nem ismert örökös, nem válaszoló vagy az ajánlat közlését át nem vevő tulajdonos esetében a hozzájárulás megadottnak tekinthető.
A meglévő tulajdonosi megállapodások, haszonbérletek, feles bérletek, szívességi földhasználati szerződések módosítása nem szükséges a jogszabályi módosítás miatt, valamennyi, már bejegyzett erdőgazdálkodó jogviszonya fennmarad, egyetlen jogcím a kivétel ez alól, a megbízott erdőgazdálkodók.
Fontos és fel kell készülni arra, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződések 2018. december 31-ével megszűnnek, az ilyen szerződés alapján bejegyzett erdőgazdálkodók törlésre kerülnek, tekintet nélkül arra, hogy a szerződések határozott vagy határozatlan időre szólnak.

Fontosabb ügyintézési határidők

2018. január 1-től az ügyintézési határidők
 erdőterv-módosítási eljárás, az erdő igénybevételének elvi engedélyezésére vagy engedélyezésére irányuló eljárás, jogosulatlan igénybevétel fennmaradásának engedélyezésére irányuló, valamint az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárás esetén kilencven nap;
 a körzeti erdőtervezési eljárás és a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelettel kapcsolatos eljárás esetén százhúsz nap;
 Fétv módosul: adás-vételek és a földhasználati szerződések (haszonbérlet és felesbérlet) hatósági jóváhagyási határideje 80 napra emelkedik, egy adás-vétel 6-9 hónap közötti idő.

A határidők változásával egy haszonbérleti szerződés esetén összességében az erdőgazdálkodó bejegyzése akár 166 napig is eltarthat!

Területrendezési lehetőségek, fakitermelés bejelentése

Amennyiben olyan helyzetbe kerültünk, hogy fölterületünkön „begyalogolt” az akác, és azzal szembesültünk, hogy ez a földrészlet bekerült a körzeti erdőtervbe, és így már kizárólag erdőterv szerinti gazdálkodás folytatható rajta – erdőfelújítási kötelezettséggel, most alkalom nyílik a terület jogi sorsának rendezésére. A 2009 után hivatalból nyilvántartásba vett önerdősülések esetén – tehát természetes úton beerdősült terület – az erdőgazdálkodó a tulajdonosok tulajdoni hányada arányában számított 2/3-ának írásbeli hozzájárulásával kérheti az erdő szabad rendelkezésű erdővé minősítését – 2019 szeptember 1-ig.
Ha földrészletünkön mi ültettük támogatás igénylése nélkül a tűzifának valót, és ez szintén körzeti erdőtervezés alá esett a közelmúltban, a módosítás ez esetben is lehetővé teszi – bizonyos paraméterek esetében – a terület rendezését. Az önerős erdősítések (támogatás nélküli erdőtelepítés, amely körzeti erdőtervbe felvételre került): az erdőgazdálkodó a tulajdonosok tulajdoni hányada arányában számított 2/3-ának írásbeli hozzájárulásával kérheti az Országos Erdőállomány Adattárból kivezetést vagy szabad rendelkezésű erdővé minősítést, amennyiben az erdő 1 hektár alatti és a szélső fák tőben mért távolsága alapján 3 méternél nem szélesebb. Az 1 hektárnál nagyobb területre nem kérhető, azok maradnak erdőtervben szereplő erdőként, amelyen erdőtervi előírás szerint kell gazdálkodni.
Mind az erdőben, mind a külterületi fásításokban, illetve fasorokban tervezett, erdei fafajokat érintő fakitermelést továbbra is előzetesen be kell jelentenie a földhasználónak, melyet az erdészeti hatóság által kiadott nyomtatványon tehet meg. A zárkertként nyilvántartott területekre (kivéve, ha azon támogatással létesítették az erdőt) és a tanyákra vonatkozóan a fakitermelés bejelentését nem az erdészeti hatósághoz kell megtenni.
*
Mindenképpen figyeljünk arra, hogy a végrehajtási rendelet módosításával a kötelezően használandó nyomtatványok tartalma is változik, így mindig az online elérhető, friss verziót alkalmazzuk, melyek megtalálhatóak: http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok weboldalon.
Az Erdőtörvény átfogó módosítása az erdőgazdálkodók és erdészeti szakszemélyzet mindennapi életét és munkáját is érinti, ezért mindenképpen szükséges, hogy a megfelelő információ a rendelkezésükre álljon.

Olvasás PDF formátumban

ARCHÍVUM
KERESÉS / SZŰRÉS
Kulcsszó vagy címrészlet
Dátum
Szerző
Csak az extra lapszámokban keressen